Obchodné podmienky pre registrovaných zákazníkov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE
REGISTROVANÝCH ODBERATEĽOV EuroVolt s. r. o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi každou právnickou alebo fyzickou osobou ako odberateľom tovaru (ďalej len „Odberateľ“) a spoločnosťou EuroVolt s. r.o. so sídlom Viedenská 27, Košice, 040 13, IČO: 36607011, (ďalej len „EuroVolt“) ako predajcom.

1.2
Tieto VOP sú jediné a platné od dátumu zverejnenia a nahrádzajú všetky ostatné podmienky vrátane predbežnej ústnej a písomnej dohody. Firma EuroVolt si vyhradzuje právo meniť VOP a to v závislosti od zmien príslušných právnych predpisoch alebo od svojej obchodnej politiky. Túto zmenu zverejní na svojej internetovej stránke s určením jej platnosti a účinnosti. Odoslaním Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate VOP a prehlasujete že ste sa vopred s nimi oboznámili. Pokiaľ nie je uvedené inak, VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

2. REGISTRÁCIA

2.1
Zaregistrovať sa môžu iba právnické alebo fyzické osoby vedené v obchodnom alebo živnostenskom registri. Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár ktorý sa nachádza na www.eurovolt.sk v Sekcii registrácia. Registráciou zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov.

3. VÝHODY REGISTRÁCIE

3.1
Po overení údajov odberateľa administrátorom, bude odberateľovi pridelená vstupná zľava. Odberateľovi bude spätne zaslané heslo na vstup zákazníckej zóny. Zákaznícka zóna obsahuje:

a) správu zákazníckych údajov
b) zmenu hesla
c) správa odoslaných objednávok
d) platobné a rabatové podmienky
e) prístup do schránky odkazov

4. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

4.1
Objednávku je možné zaslať prostredníctvom internetového obchodu na www.eurovolt.sk. 4.2
Základné údaje sa vygenerujú automatický po prihlásení, odberateľ následne vkladá tovar do nákupného košíka.

5. CENA TOVARU

5.1
Cena tovaru je uvedená na internetovej stránke www.eurovolt.sk. Registrovaný Odberateľ si môže zvoliť platobnú menu v ktorej obchod prebehne. V prípade zmeny ceny tovaru EuroVolt garantuje kupujúcemu cenu platnú v čase potvrdenia akceptácie objednávky.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1
Odberateľ je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná EuroVolt, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.

6.2
Po odoslaní objednávky bude odberateľovi v prípade:

a) prvého odberu zaslaná predfaktúra, ktorá bude okrem iného obsahovať aj termín dodania tovaru.
b) druhého odberu bude zaslaný tovar na dobierku
c) ďalšie odbery budú fakturované platobnými podmienkami, ktoré určí EuroVolt.

6.3
Registrovaný Odberateľ môže získať platobný kredit od EuroVolt, ktorý bude zohľadnovať následné fakturácie a platby. Platobný kredit môže byť zrušený v prípade zlej platobnej disciplíny zákazníka. V prípade že má Odberateľ prekročený kreditný limit, nebude mu umožnené objednávať ďalší tovar až do doby vyrovnania záväzku.

6.4
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby môže mu byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia.

6.5
Peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený uhradením dlžnej čiastky na účet EuroVolt, respektíve uhradením do pokladne EuroVolt.

7. DORUČENIE TOVARU

7.1
EuroVolt dodá Odberateľovi tovar na miesto, ktoré Odberateľ uviedol v objednávke.

7.2
EuroVolt poisťuje tovar pre prípad škody počas jeho prepravy.

7.3
Poštovné a balné závisí od hmotnosti objednaného tovaru a hradí ich Odberateľ.

7.4
EuroVolt nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom. V prípade nedoručenia zásielky v stanovenej lehote uvedenej v predfaktúre respektíve v objednávke je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu.

7.5
Tovar sa považuje za doručený, ak bol dopravený na miesto určenia uvedené v objednávke.

7.6
Akékoľvek závady alebo neodovzdanie dokumentov je Odberateľ povinný najneskôr v nasledujúci pracovný deň, oznámiť EuroVolt, inak sa na tovar bude hľadieť, ako na tovar prevzatý bez závad. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci nie je povinný prevziať zásielku a ihneď kontaktovať EuroVolt. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

8. Spätný odber elektronického odpadu

8.1
Podľa § 54a ods. 14 a § 54c zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov naša spoločnosť EuroVolt zabezpečuje spätný odber.

8.2
Spätný odber je odobratie elektrozariadenia od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

9. INFORMÁCIE O TOVARE

9.1
Údaje na internetových stránkach EuroVolt sú prevzaté z katalógov a podkladov výrobcov. EuroVolt nenesie žiadnu zodpovednosť za zobrazené týchto údajov. Farba tovaru je len orientačná.

10. DOSTUPNOSŤ TOVARU

10.1
Vašu objednávku EuroVolt vybavuje v rámci dostupnosti výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícií na sklade, sa EuroVolt zaväzuje, že Vás bude informovať e-mailom alebo telefonicky v priebehu pracovného dňa, aby Vám oznámil lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať. Ak medzi objednanými výrobkami niektoré nie sú dočasne k dispozícií, EuroVolt sa zaväzuje zaslať Vám dostupné výrobky ihneď a ostatné hneď ako budú opäť na sklade. Poplatky za dopravu za zvyšok objednávky hradí EuroVolt.

11. REKLAMÁCIA TOVARU

11.1
EuroVolt zodpovedá za vady prevzatého tovaru, ktorý tovar mal v momente prevzatia za podmienok určených v tomto článku VOP. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

11.2
Za vady, ktoré na dodanom tovare vznikli pri jeho doprave, zodpovedá EuroVolt.

11.3
Odberateľ musí pri reklamácii presne špecifikovať vadný komponent tovaru a jeho vadu.

11.4
Odberateľ musí pri reklamácii priložiť faktúru na reklamovaný tovar, z ktorej musí byť zrejmä najmä:

a) spôsob nadobudnutia tovaru,
b) značka výrobcu,
c) výrobné číslo tovaru
d) deň prevzatia Odberateľom.

11.5
Ak sa vytknutá vada testovaním nepotvrdí, alebo EuroVolt zistí, že reklamácia je neoprávnená, nárok na reklamáciu zaniká.

11.6
Ak sa vytknutá vada pri testovaní potvrdí, EuroVolt vadný tovar opraví alebo vymení za bezchybný.

11.7
Opravu alebo výmenu EuroVolt zrealizuje v lehote 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Odberateľom.

11.8
Pri oprave vady má EuroVolt vyhradené právo nahradiť tovar podobným tovarom.

11.9
Odberateľ je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu potom, čo sa o vade tovaru dozvedel.

11.10
EuroVolt neakceptuje reklamáciu a neposkytuje záruku na tovar, ktorý:

- má odstránené alebo nečitateľné výrobné číslo,
- bol mechanicky poškodený zákazníkom po jeho prevzatí od predajcu,
- bol poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, najmä ktorý bol vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, má odstránenú plombu,
- bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou alebo v dôsledku inej obdobnej skutočnosti.

11.11
Reklamovaný tovar musí byť zaslaný na adresu EuroVolt s.r.o., Dunajská 10, Košice 040 01. Náklady na doručenie hradí Odberateľ.

11.12
EuroVolt má vyhradené právo rozhodnúť v sporných prípadoch o oprávnenosti uplatnenia nároku z vady alebo reklamácie tovaru.

12. ZÁRUKA

12.1
Na všetok ponúkaný tovar sa vzťahuje záručná lehota minimálne 2 roky ak nie je uvedené inak.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1
Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 01. 01. 2007.

13.2
EuroVolt má vyhradené právo Podmienky zmeniť.

13.3
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


V Košiciach dňa 1. januára 2007

Ing. Jaroslav Petráš (konateľ spoločnosti)